Meepraten met de school

meepraten met de school

Medezeggenschapsraad (MR)

Een belangrijk orgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad geeft adviezen aan de schoolleiding en heeft een rol in de besluitvorming. De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

Ouderraad

Onze school heeft ook een ouderraad (OR), de brug tussen ouders en de school. Wij vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers nauw betrokken zijn bij de school. De OR volgt de ontwikkelingen binnen de school kritisch en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Verder biedt de OR praktische ondersteuning bij activiteiten als de open dagen en de diploma-uitreikingen. In de jaarvergadering legt de OR-verantwoording af voor het beheren van het aan hen toegewezen budget uit de ouderbijdrage.

Thema-avonden ouder(s)/verzorger(s)

Een aantal keer per jaar nodigen wij ouder(s)/verzorger(s) uit voor een thema-avond. Dit kan bijvoorbeeld een educatieve theatervoorstelling zijn die onze leerlingen ook op school aangeboden krijgen. Deze theatervoorstellingen kennen verschillende thema’s waar kinderen tijdens het opgroeien mee te maken krijgen.

Klankbordgroep leerlingen

De mening van de leerlingen telt. Om continu in contact te blijven met onze leerlingen hebben we leerlingklankbordgroepen. Die bestaan uit leerlingen die per afdeling/jaarlaag contact hebben met de betreffende leerlingcoördinator. Ze kunnen allerlei onderwerpen aan de orde stellen en deze via de klankbordgroepen aan de schoolleiding voorleggen.