Schoolgids

Populaire zoekwoorden

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, waarin vertegenwoordigers zitten van drie geledingen: ouders, leerlingen en personeel.

De MR vergadert een aantal keer per jaar (zie agenda). Voorafgaand aan deze vergaderingen biedt de directie van de school de stukken aan waarin zij haar beleidsvoornemens kenbaar maakt. De MR komt vervolgens het recht toe om deze voornemens kritisch te bekijken en ze van advies te voorzien. In sommige gevallen is instemming van de MR nodig.  De MR kan tevens zelf onderwerpen aandragen en hierover met de directie in gesprek gaan.

De MR is een representerend orgaan is. Dit betekent dat – indien de MR dat wenselijk acht – de achterban geraadpleegd wordt om te vernemen hoe over bepaalde vraagstukken wordt gedacht.

Notulen en het overzicht van de MR-leden zijn beschikbaar voor ouder(s)/verzorger)s) en leerlingen via Magister (ELO > Medezeggenschapsraad).

De MR of een geleding van de raad is te bereiken via de mail.