Schoolgids

Populaire zoekwoorden

klachtenregeling

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een docent of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Bij onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenreglement is het bij de KSH gebruikelijk dat de desbetreffende persoon verzocht wordt de handelswijze aan te passen.

Is er met elkaar gesproken, maar komt het dan toch niet tot een oplossing? Dan kunnen leerlingen en ouders eerst bij de mentor terecht en daarna bij de leerlingcoördinator. Deze proberen tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Lukt dit niet, dan kan een klacht worden ingediend over de beslissing of over het gedrag van de betreffende persoon bij de rector. Deze zal binnen 5 schooldagen inhoudelijk op de klacht reageren.

Betreft de klacht de rector, dan kan de klacht worden ingediend bij het college van bestuur van Stichting IRIS. Meer informatie: www.stichtingiris.nl

Beroep bij de externe klachtencommissie

Blijft de klacht niet goed opgelost, dan kan de klacht extern worden getoetst. Hiervoor is de school aangesloten bij een landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs). De klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

De KSH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. De klacht dient in een door de ouders ondertekende brief gestuurd te worden naar het secretariaat van deze commissie.

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholieke Onderwijs – Postbus 82324 – 2508 EH Den Haag – info@gcbo.nl – 070 3861697