Schoolgids

Populaire zoekwoorden

protocollen

Verzuimprotocol

De KSH heeft een Verzuimprotocol. In dit verzuimprotocol staan alle afspraken rondom verzuim, zoals ziek zijn, te laat komen en aanvragen extra verlof.

Protocol bij vermoeden van huiselijk geweld

De KSH heeft een protocol Vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en loverboys. Hiermee wordt middels een stappenplan de gehele organisatie alert gemaakt op signalen van de leerling met betrekking tot deze gebieden en weten de schoolmedewerkers welke stappen zij moeten nemen. 

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

In het protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen staat omschreven hoe personeelsleden in medische situaties dienen te handelen.

Pestprotocol

We spreken van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend. Het Pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouder(s)/verzorger(s) waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school niet accepteren en volgens een vooraf bepaalde handelwijze aanpakken.

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Wanneer de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe zij met deze regels omgaat.

Regeling inzake het omgaan met het vermoeden van een misstand

Een school dient te beschikken over een zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’ op basis waarvan werknemers, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vermoede of gesignaleerde misstanden/ onregelmatigheden kunnen melden, zonder dat hun belangen daardoor worden benadeeld.

Digitale gedragscode

De Digitale gedragscode dient ter bevordering van de gewenste omgangsvorm met digitale communicatiemiddelen op de KSH. Deze gedragscode geeft duidelijkheid over welk gedrag met betrekking tot deze digitale middelen gewenst is ten behoeve van de veiligheid op school.