Schoolgids

Populaire zoekwoorden

zorg (extra begeleiding)

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig: hulp bij het leren of sociaal-emotionele ondersteuning. Onze ondersteuningscoördinatoren brengen de behoeften, knelpunten en mogelijkheden wat betreft de ondersteuning in kaart en coördineren de ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben. Het gaat hierbij niet alleen om het coördineren van extra begeleiding, maar ook om het onderzoeken en het opstellen van een ‘ontwikkelingsperspectief’.

De ondersteuningscoördinatoren hebben contacten met interne begeleiders en externe hulpverleningsinstanties, zoals Kenter Jeugdzorg en GGD Kennemerland. Regelmatig vindt overleg met deze instanties plaats, zodat leerlingen – indien nodig – goed begeleid kunnen worden.

Anouk Doornebos is de ondersteuningscoördinator van leerjaar 1, 2 en vwo 5/6.

Monique Hallegraeff is de ondersteuningscoördinator van leerjaar 3, 4 en havo 5.

Aanbod leerlingondersteuning

Op onze school hebben we een uitgebreid aanbod aan leerlingondersteuning. Onze basisondersteuning bestaat uit vaklessen, mentorlessen (LOB), PO-uren (alleen brugklas) en voorlichting & activiteiten. Deze ondersteuning wordt aangeboden aan al onze leerlingen.

De extra ondersteuning is gericht op vakinhoudelijke vaardigheden, executieve vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden of advies bij het keuzeproces (profielkeuze & vervolgopleiding). Deze ondersteuning is bedoeld voor leerlingen voor wie de basisondersteuning onvoldoende blijkt. 

De intensieve ondersteuning is bedoeld voor leerlingen voor wie de extra ondersteuning onvoldoende blijkt. Op onze school hebben we speciaal opgeleide trajectbegeleiders die tijdelijke hulp kunnen bieden bij bepaalde schoolgerelateerde problemen. Is er hulp nodig in de thuissituatie? Dan kunnen we onze schoolcoach inzetten. 

Traject+

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling in onze voorziening Traject+ tijdelijk een speciaal programma doorlopen. In dit traject ligt de nadruk op het ontwikkelen van zelfdiscipline en persoonlijk leiderschap. Om de onderwijsbehoeften van een leerling goed te kunnen vaststellen kunnen er gerichte gedragsobservaties tijdens de lessen ingezet worden. Op deze manier kunnen wij het onderwijs zo passend mogelijk aanbieden.


Samenwerking met externe partijen

Zowel de leerplichtambtenaar als Halt – gericht op het voorkomen van strafbaar gedrag van jongeren – houdt regelmatig een preventief spreekuur bij ons op school. Leerlingen (en ouders) kunnen hiernaar – via de leerlingencoördinatoren en het zorgteam – worden verwezen.

Ook medewerkers van MeerWaarde zijn geregeld bij ons op school. Deze jongerenwerkers zijn vaak op straat te vinden en kennen veel jongeren uit die situatie. Door ook op school actief te zijn worden de mogelijkheden om preventief aan gedragsbeïnvloeding te werken uitgebreid.

Waar kan de leerling terecht?

Om onze leerlingen een duidelijk overzicht te geven bij wie ze met hun vragen terecht kunnen, hebben wij een overzicht gemaakt.