Schoolgids

Populaire zoekwoorden

zorg (extra begeleiding)

Soms heeft een leerling extra zorg nodig: hulp bij het leren of sociaal-emotionele ondersteuning. Voor die leerlingen is er de zorgcoördinator. De zorgcoördinator brengt de behoeften, knelpunten en mogelijkheden wat betreft zorgverlening in kaart en coördineert de zorg voor de leerlingen die dat nodig hebben. Het gaat hierbij niet alleen om het coördineren van extra begeleiding, maar ook om het onderzoeken en het opstellen van een ‘ontwikkelingsperspectief’.

De zorgcoördinator heeft contacten met interne begeleiders en externe hulpverleningsinstanties, zoals Kenter Jeugdzorg en GGD Kennemerland. Regelmatig vindt overleg met deze instanties plaats, zodat leerlingen – indien nodig – goed begeleid kunnen worden.

Anouk Doornebos is de zorgcoördinator.

Interne begeleiding

Op onze school hebben we speciaal opgeleide leerlingbegeleiders die hulp kunnen bieden bij bepaalde problemen. Zo hebben we een trajectvoorziening waar leerlingen met specifieke hulpvragen kunnen worden begeleid. We hebben drie counselors in huis die leerlingen kunnen helpen hun problemen inzichtelijk te maken. Voor problemen met schoolwerk of problemen in de persoonlijke ontwikkeling kan een leerling terecht bij onze trajectvoorziening. Is er hulp nodig in de thuissituatie? Dan kunnen we onze schoolcoach inzetten. 

Traject+

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling in onze voorziening Traject+ tijdelijk een speciaal programma doorlopen. In dit traject ligt de nadruk op het ontwikkelen van zelfdiscipline en persoonlijk leiderschap. Om de onderwijsbehoeften van een leerling goed te kunnen vaststellen kunnen er gerichte gedragsobservaties tijdens de lessen ingezet worden. Op deze manier kunnen wij het onderwijs zo passend mogelijk aanbieden.

Samenwerking met externe partijen

Zowel de leerplichtambtenaar als Halt – gericht op het voorkomen van strafbaar gedrag van jongeren – houdt regelmatig een preventief spreekuur bij ons op school. Leerlingen (en ouders) kunnen hiernaar – via de leerlingencoördinatoren en het zorgteam – worden verwezen.

Ook medewerkers van MeerWaarde zijn geregeld bij ons op school. Deze jongerenwerkers zijn vaak op straat te vinden en kennen veel jongeren uit die situatie. Door ook op school actief te zijn worden de mogelijkheden om preventief aan gedragsbeïnvloeding te werken uitgebreid.